వీలునామా -17 వ భాగం

veelunama11
శారద

శారద

  కేథరిన్ హెలెన్ స్పెన్స్ రాసిన Mr.HOgarth’s Will కి అనుసృజన : శారద )

(కిందటి వారం తరువాయి)

జేన్ ఉద్యోగ బాధ్యతలు -II

“ఒక పని చేద్దాం. నాలుగైదు రోజులు మీరూ మాతో పాటు వచ్చి ఊరికే కూర్చొండి. మీకు నా పధ్ధతీ, పాఠాలూ నచ్చితే, అలాగే చదువుకుందురుగాని. ” జేన్ సూచించింది.

లిల్లీకి ఈ ఆలోచన నచ్చింది. ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులు లిల్లీ కూడా పిల్లలతోపాటు వచ్చి చదువుకునే గదిలో కూర్చుని శ్రధ్ధగా పాఠాలు విన్నది. జేన్ తను చెప్పిన పాఠాన్ని పిల్లల్తో తల్లి ముందర వల్లె వేయించేది. లిల్లీకీ, పిల్లలకీ ఆ పధ్ధతి బాగా నచ్చింది. అందులోనూ జేన్ ఎలాటి విషయాన్నైనా పిల్లల భాషలో, ఆ స్థాయిలోకి దించి చెప్పేసరికి, పిల్లలతోపాటు తల్లికీ ఆ పాఠాలు బాగా వంటపట్టడం మొదలుపెట్టాయి.

ఆ పాఠాలు వినడంతోపాటు, యజమానురాలిగా జేన్ పనిని పర్యవేక్షణ చేస్తున్న భావన కలిగి లిల్లీకి గొప్ప ఆనందం కలిగింది! లిల్లీకి సంగీతం పట్ల వ్యామోహం మాత్రం తగ్గలేదు. కొన్నిరోజులు ఎమిలీ కి సంగీతం నేర్పే గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించింది కానీ ఆమెకా విద్య కొరుకుడు పడలేదు. ‘అబ్బ! అన్నీ తెలిసిన జేన్ ఈ సంగీతం ఒక్కటే వదిలేయాలా, నా ఖర్మ కాకపోతే!’ అని విసుక్కున్నదామె.

మొత్తమ్మీద జేన్ కి వాళ్ళింట్లో సంతోషంగా, సంతృప్తిగానే రోజులు గడిచిపోతున్నాయి. మొదటిసారి తన జీతం అందుకున్నప్పుడు జేన్ వర్ణాతీతమైన గర్వాన్నీ, సంతోషాన్నీ అనుభవించింది. ఆ క్షణంలో తనకి ఇక కావాలిసిందింకేమీ లేదనిపించింది.

అయితే వెంటనే ఎల్సీ ఎలా వుందో అన్న ఆలోచన వచ్చి మనసు కలుక్కు మంది. క్రమం తప్పకుండా ఎల్సీదగ్గర్నించీ, ఫ్రాన్సిస్ దగ్గర్నించీ, పెగ్గీ దగ్గర్నించీ వుత్తరాలు అందుతూనే వున్నా, ఎల్సీ గురించి ఏదో ఆందోళన జేన్ మనసులో.

శ్రీమతి డూన్ గారి బట్టల కొట్లో,చీకటి గొయ్యారం లాటి గదిలో, కుట్టు పని చేస్తూ ఎల్సీ ఏమంత సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా వున్నట్టు లేదు. వీలైతే ఆ ఉద్యోగం మానేయమనీ, బయట సూర్య రశ్మిలో ఎక్కువ తిరగమనీ ఉత్తరం రాసింది జేన్. ఎడిన్ బరో వదిలి లండన్ తీసుకొస్తే ఎల్సీ ఆరోగ్యం బాగవుతుందేమోనన్న ఆశ వున్నా, తనని తీసుకురాగలుగుతుందా? జేన్ చెల్లెలి మీద పెట్టుకున్న బెంగను బ్రాండన్ గమనించాడు. ఒకరోజు,ఫిలిప్స్ తో,

“స్టాన్లీ! ఎండాకాలం మీ ఇంటికి లిల్లీని పిల్లల్నీ తీసుకుని డెర్బీషైర్ వెళ్దానుకున్నావు కదా? అంతకు ముందొకసారి పిల్లల్ని జేన్ ని తోడిచ్చి ఎడిన్ బరో  పంపరాదూ? పెగ్గీ చాలా అనుకుంది పిల్లలని చూడాలని. అక్కణ్ణించి కావాలంటే నేను పిల్లల్ని డెర్బీషైర్ తీసుకొస్తాను. జేన్ చెల్లెలితోపాటు కొన్నాళ్ళుంటుంది. మీరు డెర్బీషైర్ లో వున్నప్పుడు తను ఇక్కడ లండన్ లో ఎందుకు అనవసరంగా?” అన్నాడు.

“అవుననుకో, కానీ, మేము జేన్ కూడా మాతోపాటు డెర్బీషైర్ వస్తుందనుకుంటున్నాం. అనవసరంగా పిల్లల చదువులు నెల రోజుల పాటు పాడవుతాయి లేకపోతే. కిందటిసారి అక్కడ మరీ అల్లరి ఎక్కువ చేసారు. కాస్త జేన్ వుంటే వాళ్ళని అదుపులో పెట్టగలుగుతుంది,” ఫిలిప్స్ అన్నాడు.

“అవునవును! అందులో స్టాన్లీ చెల్లెళ్ళు మేనకోడళ్ళని కూడా చూడకుండా ఎంత సణిగారో పిల్లల అల్లరిగురించి! “ మూతి మూడు వంకర్లు తిప్పింది లిల్లీ.

“అలాగా? నేనైతే తప్పక మా ఇంటికి ఏష్ఫీల్డ్ వెళ్ళే ముందర ఎడిన్ బరో వెళ్ళి పెగ్గీని చూడాలని నిశ్చయించుకున్నా. అందుకని కావాలంటే జేన్ నీ, పిల్లలనీ దిగబెట్టగలను. కానీ, తననీ మీతో డెర్బీషైర్ తీసికెళ్ళాలని మీరనుకుంటే, నేను వాళ్ళ చెల్లెలికి ఆ సంగతే చెప్తాలే!” అన్నాడు బ్రాండన్.

“మీ చెల్లెలు కుట్టుపనో ఏదో చేస్తుందని చెప్పావు కదా జేన్! పాపం, ఎలా చేస్తుందో ఏమో. తనకీ నీకున్నట్లాంటి ఉద్యోగం దొరికితే బాగుండు. మా ఇంట్లో అయితే జేన్ లేకపోతే క్షణం కూడ గడవదు,” అతిశయంగా అంది లిల్లీ!

“ఊరికే కూర్చుని తినడం కంటే కుట్టు పనైనా పర్వాలేదంటుంది మా చెల్లెలు! పని కంటే, అలా గంటలు గంటలు చిన్న కొట్టులో కూర్చోవడం వల్ల కొంచెం దానికి అనారోగ్యం చేసింది. అంతే! దానికి తోడు నేను పక్కన లేకపోవడం వల్ల ఒంటరితనం. మేమిద్దరమూ చిన్నప్పటినించీ ఒకరినొకరం వదిలి ఎప్పుడూ వుండలేదు.”

“అవునా? పోనీ, ఓ పని చెద్దామా? తననే కొద్ది రోజులు ఇక్కడ వుండడానికి రమ్మందాం. మనం డెర్బీషైర్ నించి తిరిగొచ్చాక అయితే కాస్త తీరుబడిగా కొన్ని రోజులు గడపొచ్చు. ఏమంటావు జేన్?” స్టాన్లీ ఫిలిప్స్ అన్నాడు.

జేన్ చెల్లెలితో స్నేహం చేయడానికి లిల్లీకి ఏమీ అభ్యంతరం కనిపించలేదు. వెంటనే జేన్ తో ఉత్తరం రాయించారు. ఎల్సీ కూడా రావడనికి ఒప్పుకునేసరికి జేన్ మనసు తేలిక పడింది. బ్రాండన్ కూడా తన ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసి ఇంకొన్ని రోజులు లండన్ లో వుండడానికి నిశ్చయించుకొన్నాడు. కొద్ది రోజులైతే చెల్లెల్ని చూడొచ్చన్న ఉత్సాహంతో జేన్ ఫిలిప్స్ కుటుంబంతో కలిసి డెర్బీషైర్, స్టాన్లీ తండ్రి ఇంటికి బయల్దేరింది.

 ***

స్టాన్లీ ఫిలిప్స్ తండ్రి వృత్తిరీత్యా వైద్యుడు. హాయిగా కబుర్లు చెప్తూ ఊరి వారందరితోనూ స్నేహం చేస్తూ, ఆడుతూ పాడుతూ వుండే మనిషి. ఆయనకి భార్య ద్వారా బోలెడంత ఆస్తి సంక్రమించింది. వాళ్ళ సంతానంలో మొదటివడైన స్టాన్లీ ఫిలిప్స్ విక్టోరియా కెళ్ళి బంగారు గనుల్లో బోలెడంత డబ్బు సంపాదించుకున్నాడు. స్టాన్లీ తల్లి మరణించిన తర్వాత పెద్దాయన మళ్ళీ పెళ్ళాడలేదు. ఇద్దరు పెళ్ళికాని కూతుర్లతో, ఆఖరివాడైన చిన్న కొడుకుతో కలిసి ఉళ్ళో వాళ్ళ భవంతిలోనే వుంటున్నాడు. తన ప్రాక్టీసు అందిపుచ్చుకోగలడని చిన్నవాణ్ణీ మెడిసిన్ చదివించారు, కానీ వాడికి అన్నలా ఆస్ట్రేలియాలో నిధులూ నిక్షేపాలు వెతుకుతూ గొర్రెల స్టేషనూ, ఆస్ట్రేలియాలో భూమీ కొనుక్కోవాలన్న ఆశ.

స్టాన్లీ చెల్లెళ్ళిద్దరూ మరీ అంత చిన్న పిల్లలేమీ కాదు. డబ్బూ, చదువూ వల్ల వచ్చే ఆత్మ విశ్వాసమూ, మర్యాదా వాళ్ళల్లో ఉట్టి పడుతూంటాయి. తండ్రి వృత్తి వల్లా, తల్లి ధనం వల్లా, వారిద్దరికీ ఆ ఊళ్ళో గౌరవ మర్యాదలు ఎక్కువ! వాళ్ళకి జీవితం లో తీరని లోటంటూ వుంటే అది వారి అన్నగారు ప్రేమించి పెళ్ళాడిన వదిన, లిల్లీ! తన ప్రేమను గురించీ, లిల్లీ అంద చందాల గురించీ స్టాన్లీ రాసిన ఉత్తరాల వల్ల వాళ్ళు ఊహించుకున్న వ్యక్తి వేరు. ఆమె నిరక్షరాస్యతా, మొరటు ప్రవర్తనా చూసి వాళ్ళిద్దరూ నిర్ఘాంతపోయారు. వాళ్ళకి ఆమెని తమ స్నేహితులకి పరిచయం చేయాలంటేనే గొంతు పట్టేసినట్టయింది.

చెల్లెళ్ళ ప్రవర్తనకి స్టాన్లీ ఎంతగానో నొచ్చుకున్నాడు. అభిమానపడ్డాడు. ఆయన తన చెల్లెళ్ళ చదువులూ, అంద చందాలూ ,తెలివితేటల గురించీ ఎంతో గర్వంగా భార్యతో చెప్పుకొన్నాడు అంతకు ముందు. కానీ వదినగారితో వాళ్ళ ప్రవర్తననీ, వాళ్ళు ఆమెని చేసే వెటకారాలనీ, హేళననీ గ్రహించాడు. వాళ్ళ ప్రవర్తనకి సిగ్గుపడ్డాడు.

లిల్లీకైతే స్టాన్లీ చెల్లెళ్ళిద్దరినీ తలుచుకుంటేనే కళ్ళళ్ళో నీళ్ళు తిరుగుతాయి. నిజానికి వాళ్ళు స్టాన్లీ చెప్పినంత గొప్ప అందంగా కూడా లేరు. స్టాన్లీ ఇంగలండు వదిలిన పద్నాలుగేళ్ళలో వాళ్ళిద్దరూ పెద్దయిపోయినట్టున్నారు. వాళ్ళ తెలివితేటలేమో ఆమెకి కేవలం భయం గొలిపేవి. వాళ్ళ మంచితనం ఆమెకైతే అనుభవంలోకి రాలేదు. మరి స్టాన్లీకి ఏ కారణం వల్ల చెల్లెళ్ళంటే అంత ప్రేమా గౌరవాలున్నాయో ఆమెకి అర్థం కాలేదు. కనీసం ఒక మొగుణ్ణి కూడా వెతుక్కోలేని వృధ్ధ కన్యలు, పెళ్ళయి పిల్లలని కన్న తనని వెక్కిరించడమేమిటి? అని చిరాకు కూడా వేసేది. స్టాన్లీ చెల్లెళ్ళిద్దరికంటే జేన్ వేయి రెట్లు నయం అనుకుంది లిల్లీ! జేన్ ఎంత తెలివైనదైతే ఏం, తన కింద పని చేసే మనిషే కదా! అలా అనుకుంటే ఆమెకి తన ఆత్మ న్యూననతా భావం అంతా చేత్తో తీసినట్టు మాయమై పోయేది.

చెల్లెళ్ళల్లో వచ్చిన మార్పు చూసి స్టాన్లీకూడా కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాడు. అయితే తాను వాళ్ళనొదిలి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఇరవై ఒకటీ, పదిహేడూ ఏళ్ళ చిన్న పిల్లలు. ఇప్పుడు, పద్నాలుగేళ్ళ తర్వాత, వాళ్ళకి వయసు హెచ్చిందీ, మొహంలో లేత దనం తగ్గిందీ, అంద చందాలూ తగ్గాయి, అభిప్రాయాల్లో ఒక రకమైన కరకుదనం వచ్చి చేరింది. అంతే కాదు, వాళ్ళిద్దరూ సంపన్న కుటుంబ స్త్రిలలోకి రూపాంతరం చెందితే, తాను ఆస్ట్రేలియాకి చెందిన మొరటు రైతులోకి రూపాంతరం చెందాడు. ఎంత సర్ది చెప్పుకున్నా, వాళ్ళ హుందాతనమూ, ఆత్మ విశ్వాసమూ తనని చిన్న బుచ్చుతున్నట్టే అనిపిస్తూంది.

అన్నిటికంటే వాళ్ళు తన పిల్లలతో ప్రవర్తించే తీరు స్టాన్లీనెంతో నొప్పించింది. ఆ పిల్లలేదో తమ పరువు తీస్తున్నట్టూ, వాళ్ళని చూసి తామంతా సిగ్గు పడుతున్నట్టూ వుండేది స్టాన్లీ చెల్లెళ్ళిద్దరి ప్రవర్తనా. ప్రపంచంలో ఏ పిల్లలూ ఇంత అల్లరి చేయరనీ, వాళ్ళకి గారాబం ఎక్కువనీ, అసలు వాళ్ళ పెంపకమే సరైనది కాదనీ ఏవేవో వ్యాఖ్యానాలు వస్తూనే వుండేవి.

ఇదంతా వాళ్ళు కిందటిసారి డెర్బీషైర్ వెళ్ళినప్పటి సంగతి. ఈ సారి కాస్త నయం. జేన్ పర్యవేక్షణలో పిల్లలంతా చక్కగా, హుందాగా ప్రవర్తించారు. ఇద్దరు మేనత్తలూ జేన్ క్రమశిక్షణ వల్ల పిల్లల ప్రవర్తనా, చదువు సంధ్యలూ మెరుగు పడ్డాయని ఒప్పుకున్నారు. జేన్ గురించి విన్న వాళ్ళందరూ, ఆమె గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకొవాలన్న ఉత్సాహం కాబర్చారు. ముఖ్యంగా పెద్దాయన ఫిలిప్స్. ఆయన పారిస్ లో చదువుకునేటప్పుడు జేన్ మావయ్య, హోగార్త్ గారు పరిచయం అయ్యారట.

ఆ సంగతి తెలిసిన వెంటనే, జేన్ అదంతా ఏ సంవత్సరం లో అయిందో అడిగింది, అప్పటికి ఫ్రాన్సిస్ పుట్టాడో లేదో తెలుసుకుందామని. ఫ్రాన్సిస్ తల్లిని గురించిన వివరాలేమైనా తెలుస్తాయేమోనని ఆ పెద్దయనతో చాలా మాట్లాడింది జేన్. అయితే అప్పటికి హొగార్త్ గారికి ఫ్రాన్సిస్ తల్లి పరిచయం అయినట్టు లేదు. ఈ వివరాలన్నీ ఫ్రాన్సిస్ కి ఉత్తరంలో రాసింది జేన్.

ఈ మధ్య ఎందుకో ఫ్రాన్సిస్ మారుతున్నాడా అనిపించింది జేన్ కి. అతని ఉత్తరాల్లో ఇంతకు ముందున స్నేహమూ ఆప్యాయతా తగ్గుతున్నాయా? అని అనుమాన పడింది. తాను మాత్రం ఎప్పట్లాగే ఉత్తరాలు రాస్తూంది, ప్రతి చిన్న విషయమూ అతనితో పంచుకుంటూంది.

జేన్ కి ఆ యింట్లో అందరికన్నా స్టాన్లీ తండ్రి, డాక్టరు ఫిలిప్స్, తమ్ముడు వివియన్ చాలా నచ్చారు. వివియన్ మంచి చదువూ, డబ్బూ వుండి కూడా ఇంగ్లండు వదిలి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళాలని ఎందుకనుకుంటున్నాడో ఆమెకర్థంకాలేదు. అతనికి విఙ్ఞాన సంబంధమైన విషయాలమీదున్న ఆసక్తీ, అతను చేసే ప్రయోగాలూ జేన్ కెంతో కొత్తగా తొచాయి. తన అక్కలిద్దరి దగ్గర్నించి ఎటువంటి ప్రోత్సాహమూ రాకపోవడంతో అతనికి జేన్ చురుకుదనమూ, తన పని

మీద జేన్ చూపించే ఆసక్తీ చాలా నచ్చాయి.

ఇద్దరక్కలకి ముద్దుల తమ్ముడవదంతో వివియన్ కి ఆ ఇంట్లో గారాబం ఎక్కువే. అయితే వివియన్ కోపిష్టి మనిషి. కోపం వస్తే ఇల్లూ వాకిలీ ఏకం చేసేస్తాడు. అలాటి సమయాల్లో అతన్ని ఒంటరిగా వదిలేయడం మినహా చేయగలిగేదేమీ లేదు.

వివియన్ కి సాంఘిక మర్యాదలూ, సంప్రదాయాల మీద నమ్మకం ఎక్కువ. అన్నగారింట్లో పని చేసే పంతులమ్మని ప్రేమిస్తాడేమోనన్న భయం ఏ మాత్రం అవసరం లేదు. దాంతో అతని అక్కలిద్దరూ అతను జేన్ తో చేస్తున్న స్నేహాన్నీ పెద్ద పట్టించుకోలేదు. నిజంగానే అతను జేన్ వయసులో వున్న స్త్రీ అన్న విషయాన్ని పట్టించుకొన్నట్టుండడు.

జేన్ ఫిలిప్స్ కుటుంబం గురించీ,  వూరి గురించీ ఫ్రాన్సిస్ కీ, ఎల్సీ కి వివరంగా వుత్తరాలు రాసింది. ఆమెకి ఆ కుటుంబాల్లో వున్న స్త్రీల జివితం చాలా విచిత్రంగా, వ్యర్థంగా తోచింది. డబ్బూ ,చేతినిండా తీరుబడీ వున్నా వాళ్ళకి చేయడానికేమీ వున్నట్టు తోచదు. కుటుంబంలోకానీ, ప్రపంచంలో కానీ ముఖ్యమైన పనులూ, ఆసక్తికరమైన పనులూ అన్నీ మగవాళ్ళే చేస్తూంటారు.

అందంగా అలంకరించుకోవడం, పిల్లలని కనడం తప్ప ఆడవాళ్ళకి ఏ వ్యాపకామూ లేకపోవడం, జేన్ కెంతో ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. డాక్టరు గారి ఇంట్లో స్టాన్లీ చెల్లెళ్ళిద్దరికీ అసలే పనీ వుండేది కాదు. ఇంటిక్ కావల్సిన డబ్బు సంపాదించడం మగవారి వంతైతే, ఇంటి లోపలి బాధ్యతలు నమ్మకస్తులైన పనివాళ్ళకుండేది. తమ కంటే ఆర్ధికంగా, సాంఘికంగా తక్కువ స్థాయిలో వున్నవాళ్ళ గురించీ వాళ్ళెప్పుడూ ఆలోచించినట్టు వుండేవాళ్ళు కాదు. ఏదైనా సహాయం ఎవరికైనా చేయవలసి వస్తే, ఏదో నిరాసక్తంగా, బిచ్చం విదిలించినట్టు విదిలించేవారు.

బయట ప్రపంచానికి సంబంధించిన ఏ విషయమైన ఆ సంపన్న స్త్రీలకు పట్టదు. “అదంతా మగవాళ్ళ వ్యవహారం,” అన్న ధోరణే వుండేది. బయటి ప్రపంచానికెంతో స్నేహ శీలురుగా, చదువూ సంస్కారమూ వున్న స్త్రీలుగా కనిపిస్తారు వాళ్ళు. దగ్గర్నించి వాళ్ళను చూసి జేన్ ఏర్పరుచుకున్న అభిప్రాయలివి.  వాళ్ళల్లో చిన్నది హారియట్ ని బ్రాండన్ పెళ్ళాడతాడని ఆశపడ్డారంతా. కానీ, అతనికెందుకో ఆమె నచ్చలేదు.

(సశేషం )

Download PDF

ఒక వ్యాఖ్యను

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)