అట్టాడ అప్పల్నాయుడు

IMG_0007

ఇక కథా నిలయం తెలుగు ప్రజల బాధ్యత : కారా మాస్టారు

  ఒక వీసెడు బరువున్న పదార్ధమేదో సుందరరామయ్య ఒడిలో పడింది … (తీర్పు కధ మార్చి 1964) టక్ దబ్ మన్న శబ్దంతో ఒక తలా, చిన్న దేహమూ … పంచాయితీ మండపం…

Read More