అనిల్ బత్తుల/ అపర్ణా తోట

01_ANIL BATTULA photo

అనగనగా ఒక అనిల్…అతని మరో ప్రపంచమూ…!

బహుశా సోవియట్ ప్రచురణల గురించి ఎక్కువగా తెలిసిన వారికి నా తాపత్రయం ఇంకా బాగా అర్ధం అవుతుందేమో. 1950 నుండి 1990 వరకు వచ్చిన ప్రచురణల్లో పుస్తకాలు చదివినవారందరూ సోవియెట్ ప్రచురణల గురించి…

Read More