అమర్ అహమ్మద్

Kadha-Saranga-2-300x268

ఎస్‌ – 11

  పుట్టినపుడు, చనిపోవడం అనేది కూడా అంతే సహజం. ఆనందం పుట్టినపుడు బాధా , పరిష్కారం పుట్టినపుడు సమస్యా , చనిపోవచ్చు….! ఆనంద పరిష్కారమే లేని సమస్యల బాధలు పుట్టినపుడూ, మనిషి కూడా….చనిపోవచ్చు…

Read More