అవినేని భాస్కర్

Veturi-Best-useful-song-pic-1

వేటూరి కిలికించితాలు!

(జనవరి 29: వేటూరి పుట్టిన రోజు ) సినిమాల్లో, నాటకాల్లో దృశ్యరూపంలోనో, సంభాషణల్లోనో చెప్పలేని గాఢమైన భావాలను పాటల రూపంలో చెప్పేవారు. కాబట్టి పాటలో కథ సందర్భమూ, పాత్రలూ, కథ పోకడని బట్టి…

Read More
Anar02

నన్ను మాట్లాడనివ్వు!

నన్ను మాట్లాడనివ్వు స్పష్టంగా, తీర్మానంగా- నీకు నచ్చదుకాబట్టీ నీ అనుమతిలేదు కాబట్టీ నా అవసరాలను రోజూ అగ్గికి ఆహుతివ్వాలా? నీలాగే నేనూ జీవితమం గురించి వేయి కలల్ని మోసుకొచ్చాను అనుదినమూ నా కలల్ని…

Read More