ఆంధ్రుడు

ఎప్పుడన్నా నేను

ఎప్పుడన్నా నేను

రాత్రిలా అలంకరించుకోవాలనుకుంటాను నేను అక్కడక్కడ చుక్కలతో – ఎక్కడో నెలవంకతో వెలుగుతో చెరచబడి ఉదయం నెత్తుటితో మొదలయ్యే జీవితం అవుతుంది నాది గాలిలా స్నేహించాలనుకుంటాను నేను అక్కడక్కడ స్పర్శలతో – ఇంకో చోట…

Read More