ఆకెళ్ళ రవిప్రకాష్

పాటల  సముద్రం

పాటల సముద్రం

1 తీరం పరుపు అలలు తలగడ వెన్నెల దుప్పటి ఒడ్డున పడుకుని పదాల రేణువులతో చెలిమి చేస్తూ 2 పురా వేదనల్నీ అసమ్మతి ఆత్మనీ ఉపశమించడానికి పాట తప్ప మార్గమేముంది? 3 బధ్ధకపు…

Read More