ఆరి సీతారామయ్య

47x37_custom_two_birds_in_a_cherry_blossom_branch_original_painting_42b066fd

గింజలు

అక్కా, చెల్లెలూ. గూటిలోంచి దూకి కొమ్మ మీద వాలాయి. ఇంకా పొద్దు పొడవలేదు. చెట్టు చుట్టూ నిశ్శబ్దం. తూర్పున ఎరుపుముసుగు లేస్తుంది. ఆకలిగా ఉందక్కా అంది చెల్లెలు. నేనెళ్ళి గింజలు వెతుక్కొస్తానంది అక్క….

Read More