ఆహ్వానితుడు

చేరతాను, కానీ..

చేరతాను, కానీ..

అయ్యలారా! మరీ సిగ్గులేకుండా అడుగుతున్నారు కదా సరే, మీ కోరిక ప్రకారం మీ మతంలో చేరతా, మీరు చేయమన్నవన్నీ చేస్తా.. కానీ, ముందు కొన్ని విషయాలు తేలాలి కొన్ని గట్టి హామీలు కావాలి..!…

Read More