ఎన్ ఎం రావ్ బండి

గుర్తుందా?

గుర్తుందా?

పెరట్లో నందివర్ధనం చెట్టు ప్రక్కన నా ఎదురుగా నిలబడిన నువ్వు నీ మొహాన కొంటెదనం కలగలిసిన పెదాలు విచ్చని ఓ చిరు నవ్వు నా కళ్ళలోనికి మాత్రమే చూస్తూ  నీ పయోధరాల కోమలత్వానికి…

Read More