ఎస్.గోపీనాథ్ రెడ్డి

పెద్ద దర్వాజా

పెద్ద దర్వాజా

రెండు చేతులు చాచి ఆప్యాయంగా తడమటం ఎంతిష్టమో ఎన్ని జ్ఞాపకాలు ఎన్నెన్ని అనుభూతులు మౌనంగా ఉన్నా వేన వేల అనుభవాలు దాచుకున్న నువ్వంటే ఎంతిష్టం మొదటిసారి నిన్ను తాకిన జ్ఞాపకం ఇంకా వెచ్చగానే…

Read More