కల్లూరి భాస్కరం

ఖాళీలలోనే ఉంది కథంతా…

  ఋతుమతి యై పుత్రార్థము పతి గోరిన భార్యయందు బ్రతికూలుండై                                     ఋతువిఫలత్వము సేసిన యతనికి మరి భ్రూణహత్య యగు నండ్రు బుధుల్                                              -నన్నయ  (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం, ఆదిపర్వం, తృతీయాశ్వాసం) ఋతుమతి అయిన…

Read More

ఋతుకాలోచితం –స్త్రీ కి ప్రకృతి వరం !!

అసదృశయౌవనం బిది యనన్యధనం బగునొక్కొ! నాకు ని క్కుసుమ సముద్గమంబును నగోచర దుర్గమ దుర్గ వల్లరీ కుసుమ సముద్గమం బగునొకో! పతిలాభము లేమి జేసి; యొ ప్పెసగగ దేవయాని పతి నేమి తపం…

Read More

పెళ్లి ఒకరితో…ప్రేమ ఒకరిపై…

శర్మిష్టను కోరి దేవయానికి తాళి   నన్ను వివాహమై నహుషనందన! యీ లలితాంగి దొట్టి యీ కన్నియలందరున్ దివిజకన్యలతో నెన యైనవారు నీ కున్నతి బ్రీతి సేయగ నృపోత్తమ! వాసవు బోలి లీలతో…

Read More

నువ్వు కట్టిన చీర…!

  జలధి విలోల వీచి విలస త్కలకాంచి సమంచితావనీ తలవహనక్షమం బయిన దక్షిణహస్తమునన్ దదున్నమ ద్గళదురుఘర్మవారికణ కమ్ర కరాబ్జము వట్టి నూతిలో వెలువడ గోమలిం దిగిచె విశ్రుతకీర్తి యయాతి ప్రీతితోన్                                                -నన్నయ…

Read More

భార్య, దాసి, కొడుకు….

  నీవును బ్రహ్మచారివి, వినీతుడ, వేనును కన్యకన్; మహీ దేవకులావతంస! రవితేజ! వివాహము నీకు నాకు మున్ భావజశక్తి నైనయది; పన్నుగ నన్ను పరిగ్రహింపు సం జీవిని తోడ శుక్రు దయ; చేయుము…

Read More

ఓ త్రికోణ ప్రణయ కథ

    వాడి మయూఖముల్ గలుగువా డపరాంబుధి గ్రుంకె, ధేనువుల్ నేడిట వచ్చె నేకతమ, నిష్ఠమెయిన్ భవ దగ్నిహోత్రముల్ పోడిగ వేల్వగాబడియె, బ్రొద్దును పోయె, గచుండు నేనియున్ రాడు, వనంబులోన మృగ రాక్షస…

Read More

కిరాయి సేనగా మారిన క్షత్రియ యోధులు

  కృష్ణుడు: (అభిమన్యుని మరణానికి శోకిస్తున్న అర్జునునితో)  నీకిది తగునా? శూరులంతా పోయేది ఇలాగే కదా? ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావు? సేనలను సమీకరించుకుని ఆయుధమే జీవనంగా చేసుకోవడం వీరధర్మమని నీకు తెలియదా? శత్రువులను చంపి,…

Read More

అర్జున, అశోకుల మీదుగా అమెరికా దాకా…

భీష్ముడు:  ధర్మరాజా, విను. ఒకే ఇంటికి చెందిన జనాలు ఉన్నారు. వాళ్ళలో ధనార్జన చేసేవారు, కార్యనిపుణులు, ఆయుధోపజీవులు, ఇంకా రకరకాల పనులు చేసేవారూ ఉన్నారు. వారే గణాలు. రాజు వాళ్ళతో కలసిమెలసి ఉంటూ…

Read More

శల్యుడు చెప్పిన కాకి-హంస కథ

నేను కేవలం మహాభారతం గురించి మాత్రమే రాస్తున్నానని పాఠకులు ఈపాటికి ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చి ఉంటారు. నిజానికి మహాభారతం గురించి మాత్రమే రాయడానికి ఈ వ్యాసపరంపర ప్రారంభించలేదు. గొలుసుకట్టుగా ఒక విషయంలోంచి ఒక…

Read More

గాంధారి పెళ్లి

అంగములలోన మే లుత్తమాంగ మందు నుత్తమంబులు గన్నుల యుర్విజనుల కట్టి కన్నులు లేవను టంతె కాక యుత్తముడు గాడె సద్గుణయుక్తి నతడు                                   -నన్నయ (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం, ఆదిపర్వం, పంచమాశ్వాసం) అవయవాలు అన్నింటిలోనూ…

Read More

ఎవరి రహస్యం వాళ్ళదే…ఎవరి భాష వాళ్ళదే!

  ఆ దుష్యంతు డనంతసత్త్వుడు సమస్తాశాంతమాతంగమ ర్యాదాలంకృతమైన భూవలయ మాత్మాయత్తమై యుండగా నాదిత్యాంశు సమీర దుర్గమ మహోగ్రారణ్య దేశాళితో నాదిక్షత్రచరిత్ర నేలె నజితుండై బాహువీర్యంబునన్ -నన్నయ (శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతం, ఆదిపర్వం, చతుర్థాశ్వాసం) దుష్యంతుడు…

Read More

నేటికీ ‘పురి’ విప్పుతున్న వంశం

 హిమకరు దొట్టి పూరు భరతేశు కురుప్రభు పాండుభూపతుల్ క్రమమున వంశకర్తలనగా మహి నొప్పిన యస్మదీయ వం శమున బ్రసిద్ధులై విమల సద్గుణశోభితులైన పాండవో త్తముల చరిత్ర నాకు సతతంబు వినంగ నభీష్ట మెంతయున్…

Read More

శ్రాద్ధమూ, దాని ఎకనమిక్సూ !

వైశంపాయనుడు జనమేజయునితో ఇలా అన్నాడు: బంధుమిత్ర జనాలు అందరికీ పాండవులు ఉదకకర్మ నిర్వర్తించాక మైలదినాలను గంగాతీరంలో గడపడానికి, అక్కడ ఎత్తుపల్లాలు లేని చోట కుటీరాలు నిర్మింపజేశారు. ధృతరాష్ట్రుడు, విదురుడు మొదలైన పెద్దలతో; యుద్ధంలో…

Read More

“దేవదాసు” ఇంకో ప్రేమ కథ కాదు!

మరునాడు పొద్దుటే ఆ వీరజనులు తమ తమ లోకాలకు వెళ్లడానికి గంగానదిలోకి ప్రవేశించారు. అప్పుడు వ్యాసుడు తను కూడా గంగలో మునిగి, తమ భర్తను అనుసరించి వెళ్లదలచుకున్నవారు గంగలోకి దిగండని వీరుల భార్యలతో…

Read More

గాంధీజీ హత్య-పోలీసు ‘శ్రాద్ధం’

వర్షరుతువులో ప్రయాణాలను, యుద్ధాలను నిషేధించే మతవిశ్వాసమే పురురాజు ఓటమికి ఒక కారణం కావచ్చుననుకున్నాం. ఒకవేళ పురురాజే ఆ యుద్ధంలో గెలిచి ఉంటే భారతదేశచరిత్ర ఏ మలుపు తిరిగేదో!? అదలా ఉంచి, మతవిశ్వాసం లేదా…

Read More

మూడు అద్భుతాలు

 మహాభారతంలో అశ్వత్థామ చాలా విలక్షణ పాత్ర.  ద్రోణ, శల్య, సౌప్తికపర్వాలలో తిక్కన ఆ పాత్రను అత్యద్భుతంగా పండిస్తాడు. నిజానికి శల్య, సౌప్తికపర్వాలు రెండింటిలో కథానాయకుడు(లేదా ప్రతినాయకుడు) అశ్వత్థామే. యుద్ధమనే ఒక మహోద్రిక్తఘట్టంలో, అందులోనూ…

Read More

ఆఫ్రికన్ వ్యాసవాల్మీకులు

‘శిశువు చిత్రనిద్రలో ప్రాచీనస్మృతులూచే చప్పుడు’ అన్న శ్రీశ్రీ కవితా వాక్యం నాకు ఎప్పుడూ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది.  పురాచరిత్రలో, పురావస్తువులలో ‘ప్రాచీనస్మృతులూచే చప్పుడు’ వినగలిగే చెవి ఉన్నవారందరికీ ఎలెక్స్ హేలీతో చుట్టరికం కలుస్తుంది.  అతని…

Read More

చరిత్రే అన్నిటినీ మించిన ఉత్కంఠభరితమైన కథ!

“నాకు కథ అంటే చాలా ఇష్ట”మని అన్నాననుకోండి, “కథ అంటే ఎవరికి ఇష్టం కా”దని మీరు వెంటనే అనచ్చు. నిజమే, కథ అంటే ఇష్టపడని వారు ఉండరు. కనుక, చిన్నపాటి ఆత్మకథకు ఉపక్రమణికగానే…

Read More

‘పురుష’ భారతం మీద స్త్రీ స్వరం నిరసన

మహాభారతం గురించి కొంచెమైనా చెప్పుకోకుండా మహాభారత కథాంశంతో రచించిన ఏ రచన గురించీ చెప్పుకోవడం కుదరదు. ప్రసిద్ధ ఒడియా రచయిత్రి ప్రతిభా రాయ్ రచించిన ‘యాజ్ఞసేని’కి కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. మహాభారతం భారతదేశమంత…

Read More