కాంటేకర్ శ్రీకాంత్

ఒక్కోరోజు..

ఒక్కోరోజు..

ఒక్కోరోజు.. ఎవరి భారాన్నో వీపుమీద మోస్తున్నట్టు ఆలోచన తిప్పుకోదు ఎటువైపు ఒక్కోరోజు.. కాకి రెక్కలు కట్టుకొని ఎక్కడికీ ఎగిరిపోదు రావిచెట్టు రాలు ఆకుల నడుమ ఏ పిచ్చుక పిచ్చిరాగం తీయదు ఒక్కోరోజు.. శూన్యం…

Read More