కూరెళ్ళ స్వామి

అయ్య యాది-2

అయ్య యాది-2

ఉయ్యాల లూగింది యాద్లేదు నాకు భుజాలమీదాడింది మర్శిపోనెన్నట్కి కన్నదమ్మే గాని కంట్కి రెప్పోలె కాపాడ్త్వి నువ్వు పుట్టినకాడ్నించి   అంగడ్కి బోతప్డు   ఆఠాణ అక్కకిచ్చి అందర్కి బంచమని శెప్పిపోతుంట్వి పొద్దూక పండ్లు…

Read More