కె.పి. అశోక్ కుమార్

నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల

గదులు ఖాళీగా లేవు!

ప్రపంచంలో అత్యంగా భయంకరమైంది, అత్యంత క్రూరమైంది పేదరికం లేక దారిద్ర్యం. దారిద్ర్యం మనిషిని నిలువునా క్రుంగదీస్తుంది. దారిద్ర్యం మనిషిని అసమర్ధుడిగా చేస్తుంది. ఆత్మ విశ్వాసాన్ని లేకుండా చేస్తుంది. దరిద్రుడికి ఆకలి, అనారోగ్యం, అవసరాలు…

Read More