కె.పి.రామనున్ని

SufiBookFrontCover-664x1024_708x400_scaled_cropp

కడలిని దాటిన కార్తి

    సముద్ర దేవతలు శృంగలావిముక్తం చేసిన గాలిలా ఇసుక తిన్నెలను దాటి వచ్చాడు ముసలియార్‌. మఠానికి చెందిన మమ్ముటి మగతనమూ, పురుష బలమూ తొణికిసలాడే అతడు ‘భారతప్పుళ’ దాటి వచ్చాడు. పొడుగుగా…

Read More