కే వీ కూర్మనాథ్

కొన్ని క్షణాల్లో నువ్వు

కొన్ని క్షణాల్లో నువ్వు

గాలికి ఊగిన పువ్వు ఏదో ఊహను కదిలిస్తుంది గడిచిన ఊసులిక ముసురుకుంటాయి   నిశ్చల తటాకంలో మెరిసే చేపొకటి ఎగురుతుంది అలజడైన నీటిలో మేఘాలు చిత్రంగా ఊగుతుంటాయి   రోడ్డుమీద ఎవరో గట్టిగా…

Read More