కొల్లూరి సోమ శంకర్

కొల్లూరి సోమశంకర్

మనందరి లోపలి అలజడి ‘పరాయి గ్రహం’

ఏదైనా ఒక కథ చదివాక, దాని గురించిన ఆలోచనలు మన మనసును వదలకపోతే, ఆ కథలోని సంఘటనలు మనకు రోజూవారీ జీవితంలో ఎదురయ్యేవే అయితే, ఈ కథ నా కథలానే ఉందే అనుకుంటూ…

Read More