ఖ్వాన్ బాష్/ఎలనాగ

elanaga invitation

రెండు డాలర్లంత వర్షం

 (డొమినికన్ రిపబ్లిక్ కథ) ముసలి రెమిజియా గుర్రపు వీపును గట్టిగా కరచుకుని, తన చిన్న ముఖాన్ని పైకెత్తుతూ  “నరకం లోని ఆత్మల కోసం ఇదిగో నా దమ్మిడీ, ఇక వర్షం పడుతుంది ఫెలిపా”…

Read More