గౌరీ కృపానందన్

భర్త చందూర్ తో మాలతి గారు

నిక్కచ్చి మనిషి మాలతి చందూర్!

మాలతి చందూర్  అంటేనే తెలుగు వారికి “వంటలు పిండి వంటలు”  పుస్తకం గుర్తుకు వస్తుంది. అప్పట్లో వంటల గురించి పుస్తకం తెలుగులో రావడం, సులభమైన శైలిలో అందరికీ అర్థం అయ్యే విధంగా ఉండటం…

Read More