చంద్రలత

జూలియా తో ప్రభవ పిల్లలూ...చంద్రలత

పేచీలున్నాయి…మీతో నాకు…నాతో నాకు కూడా!

  దాదాపు ఏడాది క్రితం వేసంకాలంలో ప్రభవ బళ్ళో గుడిసె వేసే  పన్లో ఉన్నామా, జూలియా గుంటర్ గారు  వచ్చారు మా ఇంటికి. అప్పుడే కట్టిన గట్టు మీద కూర్చుని, కొత్త తాటాకుల…

Read More