చిన వీరభధ్రుడు

మరొక ప్రయాణం మొదలు

మరొక ప్రయాణం మొదలు

ఏప్రిల్ సాయంకాలం. కురిసి వెలిసిన వాన . కనుచూపు మేరంతా ఒక ప్రాచీన నిశ్శబ్దం, కరెంటుపోయింది. ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ తీగలు పడని నీ చిన్నప్పటి గ్రామాల వెలుతురు నీ చుట్టూ.   ఆకాశానికి…

Read More