జయశ్రీనాయుడు

కోలాహలం

కోలాహలం

  ప్రయాణమిది మనసు ప్రాణాయామమిది యోగత్వమా… ప్రాణాలను ప్రేమతో సంగమించే వేదనా యమున సమ్మోహమా… ఒప్పుకోలేని విన్నపాలు కళ్ళబడలేని కలలు అర్థమయ్యే పదాలు ఆశల సవ్వడులు ఇన్నిటినీ ఇన్నాళ్ళూ మోసుకొచ్చిందీ కాలం కొన్ని…

Read More
త్యజిస్తూ.. సృజిస్తూ

త్యజిస్తూ.. సృజిస్తూ

  నిన్ను నన్ను గా చూసుకున్నాను నాకు నేనే బందీనయ్యాను ఒక ఖైదు వెలిసింది వెతల వేల గదులు నన్ను నేను త్యజించుకున్నాను నాకైనేను సృజించుకున్నాను గుణిస్తూ.. విభజిస్తూ.. విడదీస్తూ.. కలిపేస్తూ గాలిపటంలా…

Read More