జయశ్రీ నాయుడు

నీలాంటి నిజం

నీలాంటి నిజం

            నిజం నీలాంటిది వేళ్ళూనుకున్న మర్రిలా వూడల వూహలు వేలాడేస్తుంది కొన్ని ఇంద్రజాలాలు మొలకెత్తుతాయి పాలపుంతల ఆకాశమిస్తాయి అదే గొడుగని పరవశపు పచ్చిక కి నారు…

Read More
సాయంత్రపు సరిహద్దు

సాయంత్రపు సరిహద్దు

  ఉదయమంత ఆశ జీవితపు దేశాన్ని వెలిగిస్తూనే వుంటుంది  అక్షరాల కొమ్మలకు భావాల నీటిని తాగిస్తూ వొక కల అతకని చోట… ఒంటరితనం ఏకాంతమవని పూట కొన్ని సాయంత్రాలు వొస్తాయి.. నన్నిలా వొదిలేస్తూంటాయి…

Read More
Volga-1

స్త్రీలున్నంత కాలం స్త్రీవాదమూ ఉంటుంది: ఓల్గా

   ఒక రచయిత్రిగా మీది సుదీర్ఘమయిన ప్రయాణం. ఈ ప్రయాణం మొదలు పెడ్తున్నప్పుడు సాహిత్యం పట్ల వున్న అభిప్రాయాలూ, ఆకాంక్షలూ ఇప్పుడు ఏ విధంగా మారాయి? అపుడు ఇప్పుడు కూడా మౌలికమైన తేడాలు…

Read More