జి‌.ఎస్. లక్ష్మి

Kadha-Saranga-2-300x268

అమ్మే కావాలి!

“అది కూడా నాకేనా…?” అరవైయేళ్ళ తాయారమ్మ కూతురు సరళని అమాయకంగా అడిగింది. “నీకే.. ఇవన్నీ నీకే..” అంటూ మరో వలిచిన కమలాపండుని తల్లి చేతిలో వుంచింది సరళ. తల్లిని చూస్తున్న సరళ మనసులో…

Read More