జి. వెంకటకృష్ణ

afsar

స్మృతి

అక్కడున్నాడా… నిజంగానా… ఎప్పుడొచ్చాడో… అయితే వెళ్ళాల… చూసి తీరాలి… ఎంత గొప్ప అవకాశం, ఎన్నాళ్ళ కల… పదా పదా… నడూ నడూ… పరిగెత్తూ… ఆయన్ను చూస్తున్నాననుకుంటేనే ఎంత శక్తి వచ్చేసిందో గదా… గాల్లో…

Read More
chinnakatha

నయ్ చోడేంగే !

“నయ్ చోడేంగే నయ్ చోడేంగే హైద్రాబాద్ నయ్ చోడేంగే నయ్ చోడేంగే నయ్ చోడేంగే హైద్రాబాద్ నయ్ చోడేంగే ” తుంగభద్రా నది గట్టున నినాదాలు దద్దరిల్లిపోతున్నాయి. చేతులు ‘లేదు లేదు’ అన్నట్లుగా…

Read More