దగ్గుమాటి పద్మాకర్

Cover

తనదైన స్పృహతో రాసిన కథలు!

రండి బాబూ రండి! [మోసం లేదు, మాయా లేదు! ద్రోహం లేదు, దగా లేదు! రండి బాబూ రండి! రండీ, కొనండీ, చదవండీ, ఆనందించండీ, ఆలోచించండీ, ఆశీర్వదించండి…. ఆంధ్రుల అభిమాన యువ రచయిత…

Read More