దామూ

నేను- మృత్యువు

నేను- మృత్యువు

మృత్యువు కాసేపు నాతో జీవిస్తుంది దాన్ని కౌగలించుకొని పడుకుంటాను అది నన్ను ముద్దు పెట్టుకున్నపుడు నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు, పెదాలపై చిరునవ్వు అది నన్ను రుచి చూస్తుంది వ్యామోహంతో దానిలోకి దూకేస్తాను కానీ,…

Read More