దాసరాజు రామారావు

అమ్మాయి వెళుతోంది

అమ్మాయి వెళుతోంది

నా ఇంటిని నా ఇష్టానికే వదిలేసి సర్దిన తీరులో తన ఇష్టాన్ని ముద్దరేసి కాలానికి నా ఎదురుచూపు లానించి అమ్మాయి వెళుతోంది కట్ చేస్తే గుండెల మీద ఆడినప్పుడు అ ఆ లు…

Read More