నామాడి శ్రీధర్‌

మరల యవ్వనానికి…

మరల యవ్వనానికి…

  పరవశంతో నిలువెల్లా విరబూసిన మునుపటి పడుచుదనపు మహదానందం ఒక్కసారి నువ్వు నాకు తిరిగి ప్రసాదించు కాలం ముంచుకొచ్చిన తుఫానుగాలి ఆసాంతంగా ఊడ్చుకొనిపోతే పోనీ కొంజివురుల్నీ పచ్చనాకుల్నీ అరవిరి మొగ్గల్నీ నవనవ కుసుమాల్నీ…

Read More