నారాయణ స్వామి వెంకట యోగి

ang0_007

ఐనా నేను లేస్తాను!

                    –  మాయా ఏంజిలో నువ్వు నీ చేదైన అబద్దాలతోటీ వంకర రాతలతోటీ చరిత్రలో నన్ను అణిచెయ్యాలని చూస్తావు – నన్ను నీ కాలికింద దుమ్ములా తొక్కేయాలని చూస్తావు – అయినా నేను లేస్తాను – ఆ…

Read More
barakaweb1-master675

వేదనలోంచి ఒక వేకువ నాదం: అమిరి బరాకా!

  ఏప్రిల్ 16, 2009. మా యింటి దగ్గరి లాబిరింథ్ బుక్స్ నుండి ఈ-మేల్ వచ్చింది. తెరిచి చూడగానే  నా కళ్ళు మెరిసాయి. ‘వావ్ ‘ అనుకున్నాను. ‘అమిరి బరాకా ‘ తో…

Read More