నౌడూరి మూర్తి / సాకి

452px-Hector_Hugh_Munro_aka_Saki,_by_E_O_Hoppe,_1913

కిటికీ

సుమారు పది పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట అనుకుంటాను, “Readers Digest” ప్రత్యేక కథల సంపుటిలో ఈ Open Window కథ మొదటి సారి చదివాను.  మనసుమీద చెరగని ముద్ర వేసింది. ఈ కథకి…

Read More