పలమనేరు బాలాజీ

afsr

అంకురం

దుర్గమ్మ గుడి ముందు సందడిగా ఉంది. ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఆరోజు గ్రామసభ జరుగుతోందని, ఒకరోజు ముందే దండోరా కొట్టడం వల్ల, జనం అక్కడ గుమిగూడి పోయారు. మధ్యాహ్నం మూడు దాటింది. ఎండ చుర్రుమంటోంది….

Read More