పాపుదేశి ఝాన్సీ

url

దేవుడమ్మ

నన్ను మావూర్లో అందురూ దేవుడమ్మంటారు.మామూలుగా పూజబెట్టి పిలిస్తే వొచ్చే దేముడు నా పైనికి రాడు. నాకెప్పుడు దేముడొస్తిందో నాకు తప్ప ఇంగెవురికీ తెల్దు. దేముడ్ని నమ్మనోల్లు నన్ను దొంగ దేవుడమ్మని ఎక్కిరిస్తారు. వోల్లు…

Read More