పి. వరలక్ష్మి

ondrumatti cover

మార్కెట్ మాయలో నలుగుతున్న మన కథ ‘ఒండ్రుమట్టి’

మనం నడిచొచ్చిన చరిత్రను అంచనా వేయటం అంత తేలికైన విషయం కాదు. సామాజిక పరిణామాలను సాహిత్యీకరించడం అన్ని యుగాల రచయితలకూ సవాలే. అయినా నిత్య చలనశీలమైన సమాజ పరిణామాన్ని గురించి పట్టించుకోని, వ్యాఖ్యానించని…

Read More
వేటాడే జ్ఞాపకం

వేటాడే జ్ఞాపకం

ఎందుకంత అసహనంగా ముఖం పెడతావ్? కన్నీళ్ళు, జ్ఞాపకాలు, స్మృతులు, చిహ్నాలు మనుషులకు సహజమే కదా. ఇప్పుడు నువ్వెంత అసహ్యంగా కనపడుతున్నావో తెలుసా? నీకెలా తెలుస్తుంది. నిన్ను నువ్వెప్పుడూ చూసుకోవుకదా? అసలు అద్దమంటేనే నీకు…

Read More
arunatara_336x190_scaled_cropp

ఇవాళ ఏమి రాయాలి, ఎలా రాయాలి?

ఒక చీమ రోజూ ఆఫీసుకు పోయేది. ఆడుతూ పాడుతూ పని చేసేది. అది పని చేసే చోట మంచి ఉత్పత్తి వచ్చేది. సిఈవో సింహం చీమను చూసి సంతోషించేవాడు. ఒక రోజు అతను…

Read More