పున్నా కృష్ణమూర్తి

devipriya

ఒక శ్రీశ్రీ, ఒక పాణిగ్రాహి, ఒక చెరబండరాజు తరవాతి తరం…

నీవెవరు? పాంచభౌతిక విగ్రహులు ఏమని చెప్పగలరు! జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా ధ్వనించే అడగని ప్రశ్న? అందుకేనేమో కొన్ని కవితాతరువులు ఆకాశపు వేర్లతో ఫల-పుష్పభరిత బాహువులను మనవైపు సారిస్తాయి. ఒక రూమీ ఒక కబీర్ ఒక…

Read More