ప్రియ కారుమంచి

viewer

తొలి ప్రేమ జ్ఞాపకాల సహారా ఈ కథ!

  ‘తేరా నామ్ ఏక్ సహారా?!’ – చదివేసి, ఈ పుస్తకాన్ని మూసేశాక, నరేష్ ఎదురుగా ఉంటే (లేదా ఉన్నట్టు అనుకొని) ఇలా చెప్పాలనిపిస్తుంది: నరేష్ … నువ్వొక ప్రేమ పిపాసివి! నీకు ప్రేమించటం అనే చిత్కళ తెలుసు….

Read More