ఫణిహారం వల్లభాచార్య

త్రిపదులు

త్రిపదులు

1. ఎడారిలో వాన కవిత్వం …………. 2. నొసట మంట పెదవి నవ్వు శివుడు కాదు – మనిషే! ……………. 3. ఒక జీవిత దూరం ప్రయాణం గమ్యం రాలేదు ………………….. 4….

Read More