బాల సుధాకర్ మౌళి

నిషేధం గురించే మాట్లాడు

నిషేధం గురించే మాట్లాడు

  కవికీ కవిత్వానికి నిషేధాలుండకూడదంటాను నీడ కురిపించే చెట్ల మధ్యో ఎండ కాసే వీధుల్లోనో గోళీలాడుకుంటున్న పిల్లాణ్ణి బంధించి చేతులు వెనక్కి విరిచి కణతలపై గురిచూసి తుపాకీ కాల్చకూడదంటాను కవీ పసిబాలుడే –…

Read More