భాస్కరం కల్లూరి

A_Short_History_of_the_World_(H.G._Wells)

ఎవరీ ‘సామాన్యుడు’? ఎప్పటి వాడు?!

నైలు నదీ నాగరికతలో సామాన్యుని జీవనమెట్టిది? తాజ్ మహల్ నిర్మాణానికి రాళ్లెత్తిన కూలీలెవ్వరు? సామ్రాజ్యపు దండయాత్రలో సామాన్యుని సాహసమెట్టిది? ప్రభువెక్కిన పల్లకి కాదోయ్ అది మోసిన బోయీ లెవ్వరు?                                                           -శ్రీశ్రీ                             …

Read More
kinta

అగ్నిని జయించిన….వాళ్లు!

చతురంబోధిపరీత భూవలయమున్ సద్వీప సారణ్య స క్షితిభృత్కం బగుదాని భూరిభుజశక్తిం జేసి పాలించుచున్ గ్రతువుల్ నూరొనరించి కీర్తి వెలయంగా దిక్కులన్ నిర్జితా హితుడై యా నహుషుండు దా బడసె దేవేంద్రత్వముం బేర్మితోన్                                                            …

Read More
valmiki

అవన్నీ ‘చెప్పినవే’ తప్ప ‘రాసినవి’ కాదు!

 పాదబద్ధోzక్షరసమః తంత్రీలయసమన్వితః శోకార్తస్య ప్రవృత్తోమే శ్లోకో భవతు నాన్యథా శిష్యుడు భరద్వాజుడితో కలసి వాల్మీకి తమసానదికి స్నానానికి వెళ్ళాడు. అంతకుముందే ఆయన నారదుని నోట  సంక్షిప్తంగా రామాయణ కథ విన్నాడు. దానినే భావన…

Read More
rajasthani_phad_painting_pb40

అమ్మమ్మలు బతికించిన చరిత్ర

‘నలుగురు కూచుని నవ్వే వేళల, నా పేరొకపరి తలవండి’  గుర్తొచ్చిన ప్రతిసారీ ఈ పంక్తి మాటల కందని మహా విషాదాన్ని మోస్తున్నట్టు, ఆ విషాదాన్ని చుక్క చుక్కలుగా మన గుండెల్లోకి జార్చుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది….

Read More
rajasthani_phad_painting_pb40

తాత ముత్తాత పేరేమిటి?!

తాత ముత్తాత పేరేమిటి?! మీ తాత ముత్తాత పేరేమిటి?! మీ వంశవృక్షం గురించి మీకు ఎంత తెలుసో పరీక్షించడం కోసం ఈ ప్రశ్న వేశానని దయచేసి అపార్థం చేసుకోకండి. మా తాత ముత్తాత(అంటే…

Read More