మందపాటి సత్యం

barce3

బార్సిలోనా అనుభవం : తనివి తీరలేదే!!

ప్రపంచంలోనే ఎంతో అందమైన, ఆధునిక భవనాలు, కట్టడాలు ఎక్కడ వున్నాయి? ఎంతో పేరు ప్రఖాతులులైన భవన నిర్మాణ శాస్త్ర శిల్పులు ఎక్కడ వున్నారు? ప్రఖ్యాత వన నిర్మాణ శాస్త్ర నిపుణులు నిర్మించిన చక్కటి…

Read More