మడిపల్లి రాజ్‍కుమార్

ఇవాళ ఇంట్లనె వున్న!

ఇవాళ ఇంట్లనె వున్న!

  ఇవాళ ఇంట్లనె ఉన్నా ఎవరైన హీనతిహీనం ఏ ఒక్కరైన రాకపోతరా అన్న ఆశ ఇంకా కొంచెం పచ్చగనే చేరేడుపైన కదులుతుంటె… పెద్దర్వాజ రెక్కలు రెండు తరతరాల సంస్కారపు చేతులుగ అలాయ్‍బలాయ్ జేసుకోను…

Read More
క్యూ

క్యూ

* * * 1 జన్మాంతరం లో చీమనను కుంటాను చిన్నప్పటినుంచి ఎన్నిసార్లు ఎన్ని క్యూలో…… కాళ్ల వేళ్లకు వేళ్లు మొలిచి పాతుకు పోయి ఏ మాత్రం కదలని క్యూలు 2 వాచిని…

Read More