మోహనతులసి

గుప్పెట్లోని సీతాకోకలు

గుప్పెట్లోని సీతాకోకలు

              1. నువ్వూ నేను ఒకరిలో ఒకరం మాట్లాడుకుంటాం ఎన్నో చెప్పాలని ఎదురొస్తానా అవే మాటల్ని కుదురు దండలా పట్టుక్కూచుని నువ్వు.   గుప్పెట్లోని…

Read More