రమాసుందరి బత్తుల

నిర్వహణ: రమా సుందరి బత్తుల

కా. రా మాస్టారి కథలు చెప్పే జీవితప్పాఠాలు..

నిర్వహణ: రమాసుందరి బత్తుల   సమాజ గమనంలోని అంతర సూత్రాలు, దాని పొరల్లోని నిత్యయుద్ధాలను సూక్ష్మంగా గ్రహించగలిగిన వ్యక్తి, తన గ్రహింపును వీలైనంత సరళంగా పాఠకులకు అర్ధం చేయించగలిగితే అతడే జనం గుర్తు…

Read More
suma1

జలజల కురిసి తడిపే దళిత కతలు

‘పొయ్యిగడ్డల కధలు’ రాసిన సుమ వయసు ఇరవై అంటే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఈ చిట్టి పొట్టి కధల్లో ద్రవిడ దళిత సంస్కృతిని పొయ్యిగడ్డ చుట్టూ పోగు చేసి చూపించింది సుమ. ఈ…

Read More