రాజశేఖర్ గుదిబండి

పాత ఇల్లు …

పాత ఇల్లు …

ఆ పాత ఇల్లు ఇప్పుడొక జ్ఞాపకం ఆ పాత ఇల్లు ఒక జీవితం చరమాంకం కోసం తెరలు దించుకొని సిద్ధంగా ఉన్న రంగస్థలి ఒక జడివాన తరువాత చూరునుండి జారే ఆఖరి చినుకు…

Read More