రావూరి భరద్వాజ గారికి నివాళి

bharadwaja

అలుపు లేని ‘జీవనసమరం’ ముగిసింది!

జ్ఞాన పీఠ అవార్డ్ గ్రహీత శ్రీ రావూరి భర ద్వాజ  ఇక లేరు అన్న వార్త వినంగానే – గుండె ఉసూరుమంది. ప్రఖ్యాత కథా,  నవలా రచయిత, బాల సాహిత్యోధ్ధారకుడు , రేడియో,…

Read More