రెడ్డి రామకృష్ణ

అతడొక  వీస్తున్నపూలతోట

అతడొక వీస్తున్నపూలతోట

ముప్ఫై ఏళ్లగా అతన్ని చూస్తూనే ఉన్నాను ఎక్కేబండి దిగే బండిగా ప్రయాణమే… జీవితంగా మలుచుకున్నట్టున్నాడు తలకు చిన్నగుడ్డ  తలపాగాచుట్టి మొలను నిక్కరు ధరించి చేతుల్లోని పినలిగర్రను మూతికి ఆనించి ఏకకాలంలో వందలమందిని శిశువులుగా…

Read More