రేఖా జ్యోతి

నీ గదిలో వెలిగే దీపం

నీ గదిలో వెలిగే దీపం

ఆర్తిగా ఉదయించే ప్రతీ క్షణానికి అటువైపు, చేయి విదిలించుకుంటూ నీ నిరాశ పట్టు బిగిస్తూ ఇటువైపు మరో ఆశ మధ్యలో సన్నటి గీత ఒకటి మెరుస్తూనే ఉంటుంది చూసీ చూడనట్టు దాటే ప్రయత్నం చేసి బుద్ధి ఓడిపోతుంటుంది పగులూ రాత్రీ ,…

Read More
ఎలా వున్నావ్!

ఎలా వున్నావ్!

మొదటిసారి నువ్వడుగుతావు చూడు “ఎలా వున్నావ్? ” అని అప్పుడు చూసుకుంటాను నన్ను నేనొక్కసారి చాలా కాలం నుంచీ కాలానికి వదిలేసిన నన్ను నేను అప్పుడు చూసుకుంటాను , నీకు ఒక సరైన…

Read More
తెలుస్తూనే ఉంది

తెలుస్తూనే ఉంది

  నాకు తెలుస్తోంది నా వీపు తాకుతున్న ఆ కళ్ళు తడిబారి ఉన్నాయని, ఒక్క అడుగు వెనక్కి వేసినా , ఆమె కన్నీటి సరస్సులో నా మునక తప్పదని ఒక్కసారి, ఇంకొక్కసారి అనుకొని…

Read More