రేణుకా అయోల

కోరుకున్న సంభాషణ

కోరుకున్న సంభాషణ

  వేళ్ళలోతులలో రంగులు ముంచి   మనసు గుమ్మాలకి కుంచెలు ఆనించి   ఉదయం నుంచి అర్దరాత్రి వరకు రంగులలో నానిన చిత్రం    ప్రదర్శనలో    గోడ గుండెల మీద నిల్చోగానే…

Read More