రేణుక అయోల

అరచేతిలో తెల్లకాగితం

అరచేతిలో తెల్లకాగితం

ఉత్తరం చేతివేళ్ళమధ్యలో మెత్తని అడుగులతో  ఊపిరివేడిని మొసుకొచ్చి విప్పి చూడమని అడుగుతోంది అలసిపో్యిన కనుల నలుపుచారలు దాటిన బిందువులు అక్షరాలని తడిచేసి చెదురుమదురు చేసాయి ఆశ్రమ పాకలో చీకటినిర్మించుకున్నప్పుడు సవ్వడిలేని నిద్ర ధ్యాననిమగ్నతలో…

Read More